پشتیبانی

بخش سفارش ها
تلفن:02144260285داخلی 1
ایمیل: order@aminsan.com

 

بخش پشتیبانی علمی و فنی
تلفن:02144260372-داخلی 113
ایمیل: Tech.support@aminsan.com

 

درخواست های عمومی
 تلفن:02144260237داخلی124
ایمیل: e.najafi@aminsan.com

 

بخش مالی
تلفن:02144260285داخلی 117و 116
ایمیل: finance@aminsan.com

 

بخش مدیریت
تلفن:02144260237 داخلی141
ایمیل: info@aminsan.com , amini@aminsan.com

 

بخش تولید
تلفن:02144260285 داخلی 113
ایمیل: r.golbar@aminsan.com

 

بخش بازرگانی
تلفن:02144260285داخلی106
ایمیل:  elahe.amini@aminsan.com,aminsan@aminsan.com

 

بخش IT
ایمیل: it@aminsan.com